Jedan od tipiĉno američkih dana. Engleska magla i englesko poljsko cvijeće u engleskom krajoliku,