Kada je začula zvono na vratima, Jenny su zadrhtale ruke. - Poštar - reče